Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spoločne putujeme už 500 rokov
Tematika projektu nadväzuje na jubileum 500 rokov cirkevnej reformácie. S cieľom priblížiť spoločnú históriu v rámci projektu boli zorganizované tematické výlety do „lesných kostolov“ nachádzajúcich sa v Sliezsku, v ktorých v období protireformácie (17.–18. stor.) slovenskí kňazi slúžili tajné náboženské obrady pre okolité obyvateľstvo, boli pripravené mobilné výstavy a populárno-historická publikácia o osobe spájajúcej obidva regióny – kňazovi Jerzym Trzanowskom – výnimočnej osobnosti pre cirkev a kultúru slovanských národov.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
02-01-2017
Dokončenie projektu
31-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0038/16
Oprávnený rozpočet
680 500,39 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
578 425,20 EUR

Úspechy projektu

Zrekonštruované a zmodernizované kultúrne pamiatky v poľsko-slovenskom pohraničí:

  1. Kostol v Cieszyne. Boli tiež adaptované priestory na knižnicu a výrazne sa zväčšila výstavná plocha Múzea protestantizmu, vďaka čomu bol návštevníkom sprístupnený značne väčší počet exponátov a múzejných pamiatok.
  2. Kultúrno-historický kostol v Dolnom Kubíne.

Bol tiež vydaný turistický sprievodca po významných miestach spoločnej cezhraničnej histórie. 

Vedúci partner

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín

Hviezdoslavovo námestie 1666/34
026 01 Dolný Kubín
+421 91 84 67 383
ecavdk@gmail.com
www.ecavdk.webnode.sk

Partneri projektu

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

pl. Kościelny 6
43-400 Cieszyn
+48 33 85 79 669
peacieszyn@poczta.onet.pl
www.parafia.cieszyn.org.pl

Galéria

Film

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová