Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Budatín-Strumień: spolupráca na pohraničí - II.etapa
V rámci realizácie projektu bola vykonaná obnova a rekonštrukcia dvoch kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území pohraničia: radnice v Strumieni – najstaršej radnice v celom Sliezsku a hospodárskej budovy na Budatínskom zámku. V zrekonštruovaných priestoroch hospodárskej budovy na Budatínskom zámku vznikla výstava drotárskeho remesla, v jeho tradičnej a umeleckej forme. Boli zorganizované poľsko-slovenské dni remesiel v Budatíne a Medzinárodný deň tradícií v Strumieni, počas ktorých bolo možné vzájomne spoznať tradičné ľudové zvyky, remeslá a folklór. Všetko bolo obohatené mobilnou aplikáciou obsahujúcou informácie o kultúrnych pamiatkach a podujatiach v regióne.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Obiekty kulturalne
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-SK-0025/16
Oprávnený rozpočet
1 136 377,55 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
965 920,89 EUR

Úspechy projektu

Radnica v Strumieni

Radnica je najzaujímavejšou pamiatkou Strumieňa. Bola postavená v roku 1628 a na konci 18. storočia prestavaná v barokovom štýle. Radnicu v roku 1793 pohltil požiar, ale vďaka podpore sasko-tešínskeho vojvodu Alberta bola rýchlo obnovená. Pôvodne mala budova dve poschodia. V 19. storočí bolo dostavané tretie poschodie, ale pri dostavbe bol dodržaný pôvodný štýl. Krásu radnice dotvára veža so zaujímavo tvarovanou rímsou, pod ktorou sa nachádzajú štyri hodinové ciferníky. Vežu zakrýva baňatá cibuľová strecha ukončená hrotom.

Najstaršou časťou radnice sú jej pivnice s valenou klenbou. Nachádza sa tu „Galéria pod radnicou”. Priamo v radnici je sídlo Mestského úradu, Mestského zastupiteľstva a Matričného úradu. Pred rokmi susedili s radnicou prízemné meštianske domy, ktoré obkolesovali celé námestie. Ich súčasnú podobu vďačíme prestavbe z 19. storočia, aj keď pozorným okom si v nich možno všimnúť stopy barokového štýlu.

V rámci projektu bola zmodernizovaná fasáda, čo spočívalo v očistení existujúcej fasády od nečistôt, doplnení úbytkov a vykonaní maliarskych prác. Boli obnovené drevené časti okien. Zasadacia sála bola prebudovaná na multimediálnu sálu, a bola tiež vybavená novými inštaláciami a multimediálnymi zariadeniami.

Budatínsky zámok

V rámci realizácie projektu bola vykonaná rekonštrukcia celej hospodárskej budovy na Budatínskom zámku – prízemie, poschodie, schodisko z prízemia na poschodie a bola vymenená strešná veža a strešná krytina.

Budatínsky hrad v správe Považského múzea v Žiline ponúka po rekonštrukcii návštevníkom expozíciu Dejiny Žiliny a Dobový interiér. Zaujímavou je zbierka katovských mečov, predmety patriace remeselníkom, ktorí zakladali na území Žiliny cechovú výrobu a vytvárali prvé cechové spoločenstvá, či poľovné trofeje v Loveckej miestnosti. V Čákiho jedálni je vystavený dobový nábytok s prestieraním, ktorý pochádza z 18. až 20. storočia.

Veža Budatínskeho hradu skrýva mnoho zaujímavostí a historických skutočností. Na jednotlivých podlažiach je sprístupnená expozícia viažuca sa k dejinám hradu, expozícia historických máp, obrazáreň, expozícia hodín a prehliadka je zavŕšená vyhliadkou na mesto Žilina a okolie. Nová stála expozícia Považského múzea v Budatínskom hrade o histórii jedinečného slovenského fenoménu Drotárstvo, predstavuje históriu i materiálne prejavy pôvodného remesla od jeho vandrovných počiatkov až po továrenskú výrobu, približuje podnikateľské úspechy slovenských drotárov v cudzine i remeselný fortieľ, ktorý ich preslávil po celom svete.

Vedúci partner

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Partneri projektu

Gmina Strumień

Rynek 4
43-246 Strumień
+48 33 85 70 142
sekretariat@um.strumien.pl
www.strumien.pl

Galéria

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová