Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát
Chodník živej archeológie, ktorý vznikol v rámci realizácie projektu, umožňuje spoznať najcennejšie archeologické náleziská, v kontexte prirodzeného prostredia, čo umožňuje pozorovať pestovanie, zvieratá, spôsoby hospodárenia, život v dávnej minulosti. Chodník bol vyznačený a navigáciu podporuje mobilná aplikácia. Bola vytvorená potrebná turistická infraštruktúra.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
01-02-2017
Dokončenie projektu
26-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0073/16
Oprávnený rozpočet
1 255 785,16 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 067 417,20 EUR

Úspechy projektu

V rámci projektu bol vytýčený a označený turistický chodník, vznikla mobilná aplikácia navigujúca príjemcu po chodníku, vybudovala sa turistická infraštruktúra pri atrakciách na chodníku. Pre návštevníkov bola pripravená a sprístupnená archeologická výstava, vybudovaný prístrešok, ktorý je priestorom na vzdelávanie.

Organizovali sa cyklické podujatia na chodníku, vzdelávacie aktivity, výstavy, ukážky dávnych remesiel, historické rekonštrukcie, „živé“ sektory prehistorického poľnohospodárstva a sektor chovu hospodárskych zvierat. Orientácia projektu na kultúru, prezentácia spoločných dejín a civilizačného rozvoja oblasti Karpát prispejú k efektívnemu využívaniu zdrojov kultúrneho dedičstva pohraničia.

Vedúci partner

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Józefa Piłsudskiego 16
38-400 Krosno
+48 13 43 21 376
dyrekcja@muzeum.krosno.pl
www.muzeum.krosno.pl

Partneri projektu

Tripolitana - Krajské múzeum v Prešove

Hlavná 86
080 01 Prešov
+421 91 09 30 891
muzeum@tripolitana.sk
www.tripolitana.sk

Galéria

Lokalizácia projektu