Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Eskapady na kniežacej ceste
Projekt rozšíril doterajšiu turistickú ponuku partnerských miest – Jarosława a Svidníka, prostredníctvom revitalizácie mestských parkov. Boli vytvorené miesta oddychu pre obyvateľov a turistov a platforma na propagáciu prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva. Cieľom projektu bolo tiež ekologické vzdelávanie v oblasti biodiverzity, kontaktu s prírodou a jej rešpektovania.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
02-11-2016
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0061/16
Oprávnený rozpočet
1 614 865,23 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 372 635,39 EUR

Úspechy projektu

Projekt zahŕňal investičné aj propagačné aktivity.  Spočívajú vo vytvorení jedinečného produktu cestovného ruchu "Eskapady na kniežacej ceste", ktorý predstavuje doplnkovú ponuku k doteraz ponúkaným turistickým atrakciám na Turistickom chodníku po stopách rodu Lubomirských - historické budovy postavené v období od 16. do 19. storočia. 

Vedúci partner revitalizoval Mestský park v Jarosławe – vznikli nové aleje, bolo zrekonštruované oplotenie a nainštalovaný monitoring. Nový vzhľad získali kvetinové kompozície a vizuálny aspekt je doplnený novovytvorenou fontánou. 

Nový vzhľad získal aj Mestský park vo Svidníku, v ktorom vznikla cyklotrasa a infraštruktúra (lavičky, stojany na bicykle a altánok). Podobne ako v Jarosławe bol nainštalovaný monitoring, a rastlinná výzdoba bola doplnená novou výsadbou.

 V obidvoch parkoch boli postavené vzdelávacie tabule. 

Partneri propagovali aj prírodné a kultúrne bohatstvo poľsko-slovenského pohraničia, okrem iného prostredníctvom piknikov alebo vydaním brožúry. Bola zorganizovaná aj výtvarná súťaž pre najmladších

Vedúci partner

Gmina Miejska Jarosław

Rynek 1
37-500 Jarosław
+48 16 62 48 777
kancelaria@um.jaroslaw.pl
www.jaroslaw.pl

 

Partneri projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galéria

Film

Materiály

Webová stránka projektu:

http://bip86.lo.pl/?cid=2865

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová