Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín
Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín
Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie cezhraničnej mobility medzi Podhalím a okresom Tvrdošín prostredníctvom zlepšenia kvality a harmonizácie technických parametrov ciest prepojených s blízkymi odbočkami siete TEN-T. Bola vykonaná rekonštrukcia a modernizácia ciest a mostov
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
03-10-2016
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-SK-0007/16-01
Oprávnený rozpočet
5 548 797,90 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
4 716 478,21 EUR

Úspechy projektu

Mimoriadna pozornosť bola venovaná zabezpečeniu porovnateľných technických parametrov ciest na obidvoch stranách hranice – šírka a nosnosť. Na poľskej strane bola zrekonštruovaná vozovka, zlepšený systém dažďovej kanalizácie, vertikálne a horizontálne označenie cesty a boli nainštalované zariadenia bezpečnosti premávky. Na slovenskej strane bola cieľom rekonštrukcia mostov a stabilizácia cestného telesa v miestach križovatiek s vodnými tokmi.

Bola vykonaná rekonštrukcia a modernizácia:

  • 11,490 km regionálnych ciest DW 957, DW 958 a DW 959 v okrese Nowy Targ,
  • 0,926 km ciest a 6 mostov na cestách II/520, III/2311 a II/584 v okrese Tvrdošín.

Vedúci partner

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Partneri projektu

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Galéria

Lokalizácia projektu