Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka - Posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva
Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka pripravili Cezhraničný chodník tematických parkov. Koncepcia predpokladá prepojenie jednotlivých objektov na oboch stranách hranice a vytvorenie prírodopisného a kultúrneho chodníka. V rámci projektu vznikne o. i. amfiteáter, Bobowa vytýči cyklistické chodníky, nový vzhľad získajú parky a kultúrne objekty.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
01-05-2021
Dokončenie projektu
30-04-2023
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0157/17-00
Oprávnený rozpočet
2 096 964,41 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 782 419,67 EUR

Úspechy projektu

V rámci implementácie projektu budú realizované tieto úlohy:

Obec Bobowa v rámci svojej úlohy vytvorí amfiteáter spolu s hľadiskom a zázemím pre amfiteáter, celý cyklistický chodník v areáli komplexu, vytýči a označí nové cyklistické trasy v rámci obecných a okresných ciest na území obce Bobowa spolu s osadením 6 informačných tabúľ s informáciou o priebehu trás.

Nižná Polianka zrevitalizuje zanedbaný park, ktorý dnes už neplní svoju pôvodnú funkciu. Je naplánovaná obnova parkového oplotenia drevenej konštrukcie s prekrytím z dreveného šindľa na betónovom základe s celkovou dĺžkou 87 m. V parku budú vykonané nové betónové plochy a bude položená zámková dlažba, budú osadené lavičky. Celková dĺžka komunikácií bude 291,8 m. Celková plocha zrevitalizovaného parku bude dosahovať 470 m2. Centrálnym prvkom parku bude osadená maketa dreveného pamiatkového kostola. Spolu s revitalizáciou parku bude tiež zrevitalizované verejné priestranstvo okolo mestského úradu v Nižnej Polianke. Bude odstránené staré poškodené oplotenie, budú demontované staré obrubníky, bude postavené nové oplotenie a vznikne zóna relaxu, v ktorej budú osadené prvky malej architektúry. Centrálnym prvkom tohto priestranstva bude drevený altánok. Bude tiež postavené parkovisko a komunikácie – chodníky pre chodcov, ktoré budú prepojené s už existujúcou komunikačnou sústavou s križovatkou a verejnou komunikáciou.

Propagácia a šírenie kultúrneho a prírodného dedičstva Nízkych Beskýd na oboch stranách hranice

  • Organizácia festivalu kultúry pohraničia (Bobowa a Stropkov).
  • Vytvorenie a vydanie mapy A5 súvisiacej s realizáciou projektu (Bobowa).
  • Vytvorenie poľsko-slovenských novín, ktoré budú vydané v elektronickej podobe a v tradičnej verzii (distribúcia na území všetkých partnerských obcí), vytvorenie publikácie venovanej dejinám prihraničnej oblasti (Bobowa).
  • Vytvorenie webovej stránky projektu (všetci partneri).
  • Organizácia tvorivých dielní „Ako deti vnímajú pohraničie – integračné tvorivé dielne“ (Sękowa).
  • Príprava systému audiosprievodcu a mobilnej aplikácie – audiobook spolu so spracovaním obsahu o kostole sv. Jakuba a Filipa v Sękowej a o cerkvi Ochrany Presvätej Bohorodičky, Owczary (jazyky: anglický, poľský, slovenský, nemecký, ruský). Audiobook bude načítaný na stránku www.magurskakraina.pl a bude verejne dostupný (Sękowa).
  • Vydanie knihy o dejinách územia pohraničia (Stropkov).
  • Organizácia úvodnej a záverečnej konferencie projektu (Bobowa, Stropkov).

Obec Sękowa bude v rámci projektu realizovať výstavbu rekreačného parku, v ktorom bude organizovaná prírodovedná časť so zariadeniami na senzorické zážitky v obci Siary, vybuduje cyklotrasu spájajúcu objekty UNESCO na území obce Sękowa, t. j. kostol sv. Filipa a Jakuba (Sękowa), cerkev Ochrany Presvätej Bohorodičky (Owczary).

Mesto Stropkov vykoná v rámci projektu celkovú revitalizáciu Jubilejného parku vrátane: obnovy infraštruktúry, prestavby komunikácií, nového osvetlenia v parku a prvkov malej architektúry. Na 2 informačných tabuliach v parku budú umiestnené historické fotografie tohto miesta, mnohé z týchto fotografií boli urobené počas jeho vzniku.

Vedúci partner

Gmina Bobowa

Rynek 21
38-350 Bobowa
+48 18 35 14 300
um@bobowa.pl
www.bobowa.pl 

Partneri projektu

Mesto Stropkov

Hlavna 38/2
091 01 Stropkov
+421 54 48 68 800
mesto@stropkov.sk
www.stropkov.sk

Gmina Sękowa

Sękowa 252
38-307 Sękowa
+48 18 35 18 016

Obec Nižná Polianka

Nižná Polianka 47
086 36 Nižná Polianka  
+421 54 47 99 128
sekretariat@obecniznapolianka.sk
www.obecniznapolianka.sk

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová