Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
GreenFilmTourism
Vedeli ste, že na území poľsko-slovenského pohraničia vzniklo viac ako 1000 filmov? Odkedy si filmári všimli potenciál tohto územia a začali vznikať filmy, ktoré poznáme z kín, sa filmová turistika rozvíja čoraz lepšie. GreenFilmTourism je iniciatíva propagácie a udržateľného rozvoja filmárskeho dedičstva územia poľsko-slovenského pohraničia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
E-produkty a e-služby
Začiatok projektu
01-11-2020
Dokončenie projektu
31-10-2022
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-18-0143/17
Oprávnený rozpočet
908 552,65 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
772.269,72 EUR

Úspechy projektu

Cieľ projektu: Prihraničný región je veľmi bohatý na filmovú kultúru. Táto časť dedičstva však nie je spopularizovaná. Projekt je reakciou na neefektívnu propagáciu filmového potenciálu kultúrneho dedičstva a nedostatok štandardizovaných nástrojov a nedostatočného povedomia filmového sektora o vplyve fáz filmovej produkcie na prírodné prostredie.

Odpoveď na kultúrne potreby: Partneri poskytujú internetový portál poznatkov s databázami o filmovom dedičstve. Vytýčili cezhraničnú trasu filmového dedičstva vrátane zaujímavých miest a filmových inšpirácií vo forme digitálnej mapy. Vyvíjajú adaptabilné environmentálne odporúčania pre budúce filmové produkcie (príručka, workshopy). Okrem toho vedú rozsiahlu vzdelávaciu a informačnú kampaň (semináre, odborné stretnutia, študijné návštevy, sociálne médiá, stolová hra). To všetko podporuje rozvoj kultúrnej a prírodnej ponuky pohraničia, najmä filmovej turistiky, ktorá má vplyv na ostatné oblasti hospodárstva.

Vedúci partner

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała
+48 33 81 69 162
biuro@arrsa.pl
www.arrsa.pl

Partneri projektu

Inovačné partnerské centrum

Hlavná 139
080 01 Prešov
+421 51 70 81 905
info@ipcpo.sk
www.ipcpo.sk

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

Raymanova 9
080 01 Prešov
+421 05 17 56 03 80
rpic@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie

Szopena 51
35-959 Rzeszów
+48 17 86 76 200
info@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

S. Okrzei 7
35-002 Rzeszów
+48 17 853 52 57
wdk@podkarpackie.pl
www.wdk.kulturapodkarpacka.pl

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
+48 18 44 82 610
instytut@europakarpat.pl
www.mcksokol.pl

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová