Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Pohľad do minulosti – historické a kultúrne dedičstvo Krosna a Prešova
Projekt zahŕňal aktivity zamerané na turistické zatraktívnenie Krosna a Prešova. V samotnom centre Krosna bola umiestnená nová atrakcia – maketa/historický model mesta z prelomu 16. a 17. stor. Na slovenskej strane bola pre návštevníkov mesta vytvorená multimediálna aplikácia a miesto, na ktorom pomocou virtuálnej reality sa poskytujú informácie o dejinách a zaujímavých pamiatkach. Boli tiež realizované historické hodiny pre deti a mládež zo škôl v Krosne a Prešove, v rámci týchto hodín boli realizované súťaže.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-06-2018
Dokončenie projektu
30-11-2019
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/II/B/0125
Oprávnený rozpočet
116 526,51 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
99 047,53 EUR

Úspechy projektu

  1. Vykonanie makety renesančného Krosna.
  2. Organizácia vyučovacích hodín dejepisu v Krosne a Prešove.
  3. Vytvorenie multimediálnej aplikácie – Interaktívny sprievodca po Prešove
  4. Organizácia cyklu prednášok z dejepisu a kultúry mesta pre deti a mládež z 12 prešovských škôl.

Vedúci partner

Gmina Miasto Krosno

Lwowska 28 A
38-400 Krosno
+48 13 43 67 543
um@um.krosno.pl
www.krosno.pl

Partneri projektu

Mesto Prešov

Hlavná 2907/73
080 01 Prešov
+421 51 31 00 111
mesto.radnica@presov.sk
www.presov.sk

Galéria

Film

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová