Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce - Krosno
Zlý stav cestnej infraštruktúry v oblasti pohraničia mal za následok nízku kvalitu cezhraničných prepojení. Cieľom projektu bolo prepojenie uzlov druhej a tretej triedy so sieťou TEN-T, vytvárajúc jeden dopravný ťah – zlepšili sa prepojenia, vďaka čomu sa zvýši cezhraničná mobilita. Na dopravnom ťahu Snina – Medzilaborce – Krosno boli zmodernizované 3 úseky cesty.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
03-10-2016
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-18-0009/16-01
Oprávnený rozpočet
4 422 330,63 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
3 758 980,99 EUR

Úspechy projektu

Výsledky projektu:

  • Modernizácia 6,293 km cesty 1956 R v okrese Krosno;
  • Modernizácia 8,709 km ciest (III/3587 a III/3548) v Prešovskom kraji.

Rozsah prác na poľskej strane zahŕňal, o. i. rozšírenie vozovky, spevnenie povrchu, výstavbu chodníkov a pruhov autobusových zastávok, montáž zvodidiel, čistenie odvodňovacích kanálov a rekonštrukciu existujúcich priepustov. Na slovenskej strane bola položená nová abrazívna vrstva a boli zrekonštruované cestné priepusty a dva mosty.

Vedúci partner

Powiat Krośnieński

Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
+48 13 43 75 713
fundusze@powiat.krosno.pl
www.powiat.krosno.pl

Partneri projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14 
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700 
sucpsk@sucpsk.sk 
www.sucpsk.sk

Lokalizácia projektu