Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Trasou karpatských bylín pri hľadaní rastliny „telekia speciosa“
Trasou karpatských bylín pri hľadaní rastliny „telekia speciosa“
Cieľom mikroprojektu bolo šírenie poznatkov o široko chápanom bylinkárstve. Medzi realizovanými aktivitami bolo objavovanie a spoznávanie prírodných zdrojov a vzdelávanie týkajúce sa využívania byliniek v dietetike, liečiteľstve a kozmetike. Hľadanie telekiae speciosae (rastliny, ktorá je symbolom východoslovenskej Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat) na oboch stranách hranice bolo začiatkom prírodopisného a kultúrneho vyučovania. Vyvolalo záujem o prírodu, ktorá nás obklopuje. V rámci projektu vznikla „Cesta karpatských byliniek“ – dokonalé doplnenie už existujúcich chodníkov.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-09-2018
Dokončenie projektu
31-08-2019
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/II/A/0119
Oprávnený rozpočet
57 991,42 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
49 292,70 EUR

Úspechy projektu

1. Spracovanie mapy karpatských bylín ako e-nástroja.
2. Vytvorenie záhrady karpatských bylín.
3. Organizácia konferencie „Cesta karpatských bylín“.
4. Organizácia fotografickej súťaže.

Vedúci partner

Partneri projektu

Galéria

Lokalizácia projektu