Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Prírodná turistika bez hraníc
Hlavným cieľom projektu bolo zväčšenie možností využitia turistickej atraktivity prihraničnej oblasti. Organizácia 10 prírodopisných workshopov v teréne, študijnej návštevy, príprava balíkov ponúk spojených s územím pohraničia prispelo k vypracovaniu spoločnej ponuky a v dôsledku k podpore rozvoja cestovného ruchu. Vytvorená mobilná aplikácia ukazuje najzaujímavejšie prvky prírody poľsko-slovenského pohraničia a šíri informácie o nich.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-10-2018
Dokončenie projektu
30-09-2019
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/II/B/0109
Oprávnený rozpočet
80 469,06 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
68 398,69 EUR

Úspechy projektu

  1. Vypracovanie nástrojov (vrátane balíkov, filmov, aplikácie), ktoré môžu prispieť k popularizácii prírodnej turistiky a možností jej využitia ako faktoru udržateľného využitia prírodného dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí
  2. Šírenie poznatkov medzi miestnym obyvateľstvom a turistami (prostredníctvom workshopov, seminára, študijnej návštevy) o témach súvisiacich s prírodným dedičstvom území pohraničia a propagácia prírodnej turistiky
  3. Vytvorenie organizovanej a udržateľnej siete spolupráce medzi poľským a slovenským obyvateľstvom vrátane účasti projektových partnerov (spoločná realizácia, študijná návšteva). Realizácia jednotlivých cieľov umožní propagovať prírodnú turistiku ako jednu z foriem trávenia voľného času, na druhej strane bude slúžiť upevneniu spolupráce a výmeny skúseností medzi obyvateľmi poľsko-slovenského pohraničia. Vďaka naplánovaným aktivitám projektu budú poznatky o prírodnom potenciáli poľsko-slovenského pohraničia prístupnejšie nielen pre miestnych obyvateľov na oboch stranách hranice, ale pre všetkých návštevníkov tohto územia (napr. turisti). Naplánované aktivity prispievajú k upevneniu spolupráce medzi obyvateľmi a inštitúciami na oboch stranách hranice a k odbúravaniu bariér v kontaktoch prihraničného obyvateľstva a v budovaní integrácie a potenciálu.

Vedúci partner

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
+48 17 85 28 526
info@procarpathia.pl
www.procarpathia.pl

 

Partneri projektu

Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina

Gagarinova 1559/4
069 01 Snina
+421 91 74 25 648
snina@do-fenix.sk
www.do-fenix.sk

Galéria

Film

Lokalizácia projektu