Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Aktívnosť inšpirovaná prírodným dedičstvom poľsko-slovenského pohraničia
Hlavnou aktivitou v mikroprojekte bola organizácia cyklistickej túry pre obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia. Bola tiež vydaná publikácia, v ktorej sú prezentované cyklistické chodníky a trasy vrátane prírodných a kultúrnych atrakcií regiónu spolu s mapami a tipmi pre turistov. Projekt prispel k popularizovaniu aktívnych foriem trávenia času v prírode a k priamemu spoznávaniu poľského a slovenského obyvateľstva.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-07-2018
Dokončenie projektu
30-04-2019
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/II/A/0107
Oprávnený rozpočet
54 679,65 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
46 477,70 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia štvordielnej cyklistickej túry cestou poľsko-slovenského pohraničia
  2. Vydanie knižnej publikácie s mapami s opisom turistických chodníkov, trás a cyklotrás.

Vedúci partner

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”

Bernardyńska 10
35-959 Rzeszów
+48 88 19 17 710
biuro@aglomeracjarzeszowska.pl
www.aglomeracjrzeszowska.pl

Partneri projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galéria

Lokalizácia projektu