Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia medzi mládežou
Partneri mikroprojektu sa podujali na organizáciu dvoch putovných táborov a cyklu stretnutí s cestovateľmi pre školopovinnú mládež. Pre dospelých bola usporiadaná vedecká konferencia, počas ktorej sa diskutovalo o probléme ako obnoviť záujem mládeže o trávenie voľného času v prírode. Záverečnou etapou realizácie projektových aktivít boli podujatia pod holým nebom, ktoré priblížili obyvateľom dejiny spojené s poľsko-slovenským pohraničím. Účastníkmi aktivít mohli byť zdravotne postihnuté osoby – žiadateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-08-2018
Dokončenie projektu
30-06-2019
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/II/A/0102
Oprávnený rozpočet
60 016,62 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
49 999,84 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia putovných táborov v horách pre mládež
  2. Organizácia otvorených podujatí pod holým nebom „Pohraničie dávnejšie a dnes“
  3. Organizácia konferencie týkajúcej sa propagovania aktívnosti v prostredí detí a mládeže
  4. Organizácia cyklu 10 stretnutí žiakov s cestovateľmi

Vedúci partner

Partneri projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galéria

Lokalizácia projektu