Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Integrácia vzdelávaním
Spoločná realizácia projektu mala za cieľ obohatenie ponuky školení a vzdelávania na úrovni vzdelávania po dokončení povinnej školskej dochádzky. Partneri poskytli možnosť obyvateľom pohraničia získať zručnosti a kvalifikácie, ktoré im uľahčia nájsť si zamestnanie a zlepšiť efektivitu využitia zdrojov regiónu. V rámci projektu partneri spoločne pripravili a realizovali propagačné aktivity zamerané na ponuku odborného vzdelávania a tiež organizovali kurzy a školenia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-04-2017
Dokončenie projektu
31-03-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/3/I/B/0095
Oprávnený rozpočet
87 822,00 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
74 648,69 EUR

Úspechy projektu

  1. Vypracovanie spoločných cezhraničných vzdelávacích programov a iniciatív pre prijímateľov odborného vzdelávania.
  2. Posilnenie potenciálu a vytváranie príležitostí na lepšie prepojenie medzi ponukou nadstavbového vzdelávania a možnosťami zamestnania v sektore služieb založených na spoločnom dedičstve.
  3. Obohatenie ponuky školení a vzdelávania.
  4. Zvýšenie príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, uľahčenie pracovných príležitostí a efektívne využívanie zdrojov v pohraničí.

Vedúci partner

Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy

Grodzka 45A
38-400 Krosno
+48 69 79 13 232
lazarus.pl

Partneri projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Lokalizácia projektu