Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Podnikavosť ako alternatíva odbornej prípravy mládeže
Vďaka realizácii mikroprojektu žiaci zo škôl z okresu Rzeszów a z mesta Svidník získali nové, cenné kvalifikácie a učitelia a zamestnanci úradov získali prístup k dôveryhodným údajom a informáciám, ktoré sú potrebné pri práci v oblasti vzdelávania. V rámci realizácie mikroprojektu bol realizovaný o. i. cyklus školení pre mládež z posledných ročníkov. Dôležitým prvkom projektu bol prieskum mienky mladých ľudí, vďaka ktorému bolo možné lepšie spoznať ich vzdelávacie plány a potreby súvisiace so vzdelávaním. Na záver realizácie mikroprojektu sa konala konferencia pre učiteľov a úradníkov, na ktorej boli uvádzané príklady existujúcich vzdelávacích systémov a tiež možností riešení spájajúcich očakávania pracovného trhu s programami odborného vzdelávania.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-09-2017
Dokončenie projektu
01-04-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/3/I/B/0091
Oprávnený rozpočet
60 432,36 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
51 367,50 EUR

Úspechy projektu

1. Organizácia kurzu tvorby a správy webových stránok a blogov
2. Realizácia školenia – podnikanie a export
3. Realizácia školenia týkajúceho sa autoprezentácie, komunikácie, sebahodnotenia a manažmentu času
4. Organizácia a realizácia výskumu verejnej mienky v oblasti plánov ďalšieho vzdelávania, hodnotenia kvality doterajšieho vzdelávania a miery zhody medzi záujmami žiakov a nimi vybranými odbormi vzdelávania
5. Zorganizovanie záverečnej konferencie projektu

Vedúci partner

Partneri projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galéria

Lokalizácia projektu