Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice
Cieľom projektu bolo zlepšenie dopravnej prístupnosti k sieti TEN-T a zvýšenie dopravnej bezpečnosti v Malopoľskom vojvodstve a Prešovskom kraji. Boli vytypované úseky vyžadujúce zlepšenie technického stavu a vykonala sa ich komplexná modernizácia.
Prioritná os
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
Podrobný cieľ programu
Posilnenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných prepojení
Téma
Nowe i zmodernizowane drogi
Začiatok projektu
03-10-2016
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
PLSK.02.01.00-00-0008/16-00
Oprávnený rozpočet
7 048 461,05 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
5 991 191,88 EUR

Úspechy projektu

Výsledky projektu:

 • Modernizácia 12,385 km cesty DW 977 v Malopoľskom vojvodstve: 
  • v Gorliciach bolo vykonané, o. i. rozšírenie vozovky a vyhradenie jazdného pruhu na odbočovanie,
  • v okolí Gładyszówa boli zase zlepšené parametre cesty, aby spĺňala požiadavky kategórie premávky KR3.
 • Modernizácia 8,606 km cesty II/545 v Prešovskom kraji na troch úsekoch:
  • Raslavice – Janovce,
  • Bardejov – Kľušov,
  • Regetovka – Becherov,
  • 2 mostové objekty.
 • V rámci modernizácie boli upravené parametre cesty, posilnená konštrukcia povrchu a vyhotovené vertikálne a horizontálne značenie.

Vedúci partner

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Partneri projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14 
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700 
sucpsk@sucpsk.sk 
www.sucpsk.sk

Lokalizácia projektu