Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Informačné technológie v škole na oboch stranách hranice
Žiadatelia si všimli potrebu realizovať cezhraničnú spoluprácu v oblasti výmeny skúseností medzi inštitúciami, ktoré zdokonaľujú učiteľov, a medzi školami na oboch stranách poľsko-slovenskej hranice. Spolupráca sa týkala predovšetkým využívania informačných technológií vo vzdelávaní. Trvalá spolupráca v tomto rozsahu prispela k zvýšeniu odborných kompetencií učiteľov a k zvýšeniu úrovne vzdelávania v školách pohraničia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-04-2017
Dokončenie projektu
30-11-2017
Číslo projektu
INT/EK/KAR/3/I/A/0089
Oprávnený rozpočet
54 182,48 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
46 055,10 EUR

Úspechy projektu

1. Organizácia workshopov
2. Realizácia ankiet medzi poľskými a slovenskými učiteľmi a zamestnávateľmi
3. Organizácia workshopov týkajúcich sa metód prípravy scenárov vyučovacích hodín
4. Školenie pre učiteľov v oblasti využívania vypracovaných scenárov vyučovacích hodín

Vedúci partner

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów
+48 17 85 340 97

Partneri projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Webová stránka projektu:

https://projektyue.pcen.pl/pl-pl/ir

Lokalizácia projektu