Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Vzdelávanie/práca a šport
Mikroprojekt bol zameraný na uspokojenie potrieb mladých športovcov, ktorí boli vybavení nástrojmi nevyhnutnými na zosúladenie športového a školského života. Bol tiež vypracovaný vzdelávací program, ktorý pomohol mladým športovcom rozvíjať svoje kompetencie a vypracovať si zručnosti v oblasti realizácie duálnej kariéry. V rámci mikroprojektu sa konali štyri výjazdové aktivity, na ktorých boli realizované workshopy. Boli dodatočne organizované individuálne stretnutia – koučingové stretnutia s expertom pre mladých športovcov.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-04-2017
Dokončenie projektu
31-12-2017
Číslo projektu
INT/EK/KAR/3/I/A/0043
Oprávnený rozpočet
58 689,45 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
49 886,03 EUR

Úspechy projektu

1. Organizácia workshopov pre mladých športovcov
2. Organizácia koučingových stretnutí pre mladých športovcov

Vedúci partner

Centrum Szkolenia Sportowego Młodziezy Orły Rzeszów

Mikołajczyka 12/206
35-208 Rzeszów
+48 17 78 44 926

Partneri projektu

FAMT Preśov

Raymanova 9
080 01 Prešov
+421 90 89 73 935
famtpresov.sk 

Galéria

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová