Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Babia Hora Trails
„Babia Góra Trails“ je komplex 20 km horských cyklotrás, tzv. singletrackov, ktoré vznikli v spolupráci gminy Zawoja so slovenskou obcou Oravská Polhora, spolu s podpornou infraštruktúrou: cyklistická dráha typu pumptrack, cyklopark, technicko-sociálna budova a označenie existujúcich obecných a lesných ciest, s cieľom spojiť obidve obce.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
02-01-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0072/16-00
Oprávnený rozpočet
810 510,93 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
688 934,18 EUR

Úspechy projektu

Projekt predpokladal výstavbu horských cyklotrás spájajúcich gminu Zawoja s Oravskou Polhorou, čo predstavuje územie mimoriadne bohaté na zdroje prírodného a kultúrneho dedičstva. Popri trase sú umiestnené tabule s informáciami o prírodnom a kultúrnom bohatstve. Okrem toho informácie na tabuliach nadväzujú na pôvodné cesty, ktoré boli v minulosti veľmi frekventované, no dnes sú takmer zabudnuté. Na poľskej strane – na vrchu Mosorny Groń – vzniklo 14,5 km výšľapov a zjazdových úsekov s rôznym stupňom náročnosti. Trasy následne prechádzajú cez tri dobre zachované výšinové pasienky a vedú na Slovensko, kde je cca 40 km výborných štrkových ciest, ktoré lemujú južné svahy Babej hory. Trasy prechádzajú v blízkosti objektov kultúrneho dedičstva: v Zawoji okolo historickej kaplnky zo 17. storočia a na Slovensku okolo prameňa s jódovo-borovou soľankou v časti Oravskej Polhory, nazývanej Slaná voda. Chodník vedúci z tohto miesta na vrchol Babej hory je jedným z najstarších turistických chodníkov v celých Západných Beskydách. V rámci projektu vznikli dve Integračno-rekreačné centrá pre cyklistov, po jednom na každej strane hranice, pozostávajúce zo základne a oddychového miesta pre cyklistov, ktorí chodia cezhraničnými cyklotrasami. Na slovenskej strane vznikla tiež vyhliadková veža a altánok nad prameňom Slaná voda.

Vedúci partner

Gmina Zawoja

Zawoja 1307
34-222 Zawoja
+48 33 87 75 015
sekretariat@zawoja.ug.pl
www.zawoja.ug.pl

Partneri projektu

Obec Oravská Polhora

Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora
+421 43 55 21 781
starosta@oravskapolhora.sk

Galéria

Film

Materiály

Webová stránka projektu:

http://www.babiagoratrails.com/

Lokalizácia projektu