Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia cez prizmu legiend a príbehov
Partneri projektu si uvedomili hodnotu legiend a príbehov odovzdávaných z generácie na generáciu. Chceli ich oživiť v kultúre poľsko-slovenského pohraničia. Na dosiahnutie tohto cieľa organizovali študijné cesty a konferencie, počas ktorých oživovali legendy a povesti z poľsko-slovenského pohraničia. Kombinovali digitálnu formu prezentácie (film zobrazujúci pamiatky s rozprávaním o legendách a príbehoch, ktoré sa k nim viažu) s priamym zapojením prijímateľov do návštevy týchto miest. Okrem toho sa spojili s odborníkmi na históriu a legendy pohraničných komunít, ktoré tvoria toto kultúrne dedičstvo.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-04-2017
Dokončenie projektu
31-12-2017
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0022
Oprávnený rozpočet
51 326,67 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
43 627,66 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia študijnej návštevy.
  2. Organizácia konferencie.

Vedúci partner

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”

Bernardyńska 10
35-959 Rzeszów
+48 88 19 17 710
biuro@aglomeracjarzeszowska.pl
www.aglomeracjrzeszowska.pl

Partneri projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galéria

Film

Lokalizácia projektu