Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Svidník-Zagórz v aplikácii
Vytvorenie trvalo udržateľného cezhraničného produktu, ktorý by slúžil k propagácii kultúrneho a prírodného dedičstva. Nosnou myšlienkou tohto projektu je vytvorenie takej aktivity, ktorá by bola primárne zameraná na rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva vybraného pohraničného regiónu. Obe zapojené oblasti disponujú nezameniteľnými a turisticky atraktívnymi destináciami, no absentuje u nich dostatočná propagácia a digitálna vyspelosť poskytovaných produktov turizmu. Vytvorením nového, inovatívneho poľsko-slovenského produktu cestovného ruchu (mobilná aplikácia/turistický sprievodca) je možné osloviť široký záber nových potenciálnych návštevníkov.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
30-09-2017
Číslo projektu
INT/EK/PO/1/I/B/0013
Oprávnený rozpočet
94 599,30 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
80 409,39 EUR

Vedúci partner

Dukla Destination n.o.

Sovietskych hrdinov 165
089 01 Svidník
+421 90 82 50 656

Partneri projektu

Gmina Zagórz

3 Maja 2
38-540 Zagórz
+48 13 46 22 062
urzad@zagorz.pl
www.zagorz.pl

Materiály

Webová stránka projektu:

https://www.dukladestination.com/

Lokalizácia projektu