Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Chute a výšivky poľsko-slovenského pohraničia
Cieľom projektu bolo zachovanie tradícií a identity a ochrana tradícií regiónov. Realizáciou mikroprojektu sa oživili dôležité aspekty autentického dedičstva v oblasti tradičných remesiel (výšivky) a miestnych jedál. S cieľom odkloniť sa od schematických vzorov sa vykonala inventarizácia tradičných miestnych remeselných a kulinárskych zdrojov. Aktivity projektu popularizovali kultúrne dedičstvo vrátane regionálnych tradícií a zvykov. Umožnili tiež prezentovať a propagovať autentické regionálne vzory a zachovať ich v trvalej podobe. Výsledkom bolo vydanie receptov a vypracovanie vzorkovnice krížikových výšiviek.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-02-2017
Dokončenie projektu
31-12-2017
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0055
Oprávnený rozpočet
48 314,40 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
41 067,24 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia kreatívneho workshopu a vypracovanie šablóny krížikových výšiviek.
  2. Organizácia ôsmich poľsko-slovenských stretnutí.
  3. Organizácia dvojdňového výšivkárskeho workshopu v Poľsku a na Slovensku.
  4. Organizácia podujatia „Obnovujeme chute poľskej a slovenskej kuchyne”.
  5. Organizácia podujatia "Prehliadka chutí pohraničia".

Vedúci partner

Gmina Przeworsk

Bernardyńska 1A
37-200 Przeworsk
+48 16 64 87 397
sekretariat@przeworsk.net.pl
www.przeworsk.net.pl

Partneri projektu

Obec Spissky Hrhov

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov
+421 53 45 92 238
spissky.hrhov@vmnet.sk
www.spisskyhrhov.sk

Galéria

Lokalizácia projektu