Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
História známa i neznáma – pamätník I. svetovej vojny poľsko-slovenského pohraniči
Projekt vznikol s cieľom zachrániť historické dedičstvo pred zabudnutím. V obci Sękowa sa nachádzajú autentické zákopy z prvej svetovej vojny, ktoré je možné navštíviť. Partneri projektu sa postarali o obnovu tohto miesta, ako aj o vytvorenie náučného chodníka vybaveného príslušnými informačnými tabuľami. Infraštruktúra bola rozmanitá, s palebnými postaveniami, úkrytmi a zemľankami. Medzi ďalšie aktivity projektu patrila organizácia rekonštrukcie „Bitky pri Gorliciach“ a bitky „O horu Kaštielik“ na poľsko-slovenskom pohraničí.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-06-2017
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0051
Oprávnený rozpočet
63 025,20 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
53 571,42 EUR

Úspechy projektu

  1. Rekonštrukcia „Bitky pri Gorliciach“ a bitky „O horu Kaštielik”.
  2. Organizácia rekonštrukcia bitky z prvej svetovej vojny, ktorá pozostávala z útoku rakúsko-uhorskej armády a vojakov ruskej armády.
  3. Rekonštrukcia krytov a zákopov z prvej svetovej vojny.
  4. Organizácia maliarskych plenérov.

Vedúci partner

Gmina Sękowa

Sękowa 252
38-307 Sękowa
+48 18 35 18 016

Partneri projektu

Obec Nižná Polianka

Nižná Polianka 47
086 36 Nižná Polianka  
+421 54 47 99 128
sekretariat@obecniznapolianka.sk
www.obecniznapolianka.sk

Galéria

Film

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová