Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Pri ceste na dedine - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielni
Orava a Sądecký kraj sú regiónmi, ktoré spája prítomnosť priemyselných podnikov a remeselných dielní vo vidieckom prostredí. Väčšina budov spolu s vybavením je nenávratne zničených, a ochrana dávnych priemyselných odvetví a remesiel spočíva v rekonštrukcii objektov a zariadení na základe dochovaných fotografií, príp. archívnych dokumentov. Je nevyhnutná ochrana dedičstva prostredníctvom obnovy, rekonštrukcie priemyselných, remeselných objektov s vybavením a rozširovania poznatkov o nich prostredníctvom vytýčenia cezhraničného chodníka vidieckeho priemyslu a remesiel, ako nového produktu cestovného ruchu pohraničia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Začiatok projektu
01-01-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0070/16-00
Oprávnený rozpočet
1 520 267,24 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 292 226,93 EUR

Úspechy projektu

Priemyselné závody a remeselné dielne sú prirodzenými prvkami vidieckeho prostredia. Ťažké klimatické podmienky, veľké vzdialenosti, izolácia vidieckych osád od vonkajšieho sveta v období zimy a na skorú jar, to všetko si vyžadovalo od obyvateľov dediny, aby ich spoločnosť bola sebestačná – vedela si zabezpečiť produkciu potravín a predmetov každodennej potreby. V súčasnosti väčšina na to určených stavieb, vrátane ich vybavenia, nenávratne schátrala a ochrana pôvodných priemyslov a remesiel často spočíva v tvorbe replík objektov a zariadení na základe zachovaných fotografií, archívnych dokumentov a inventarizácie, alebo v translokácií do skanzenov a následne konzervácii a obnove silne poškodených stavieb.

Ideou projektu bolo šíriť poznatky o ľudových priemysloch a remeslách, a týmto zatraktívniť ponuky múzeí pôsobiacich v poľskej a slovenskej časti Oravy a v Sądeckej oblasti. Projekt realizovali 5 partneri a úlohy každého z nich boli prispôsobené potrebám konkrétneho muzeálneho zariadenia.

V Múzeu slovenskej dediny v Martine a v Múzeu oravskej dediny v Zuberci prebehli rekonštrukcie spojené s doplnením vybavenia remeselných dielní a priemyselných závodov. Okrem toho vznikli expozície spracovania ľanu, včelárstva a včelínov, či tradičného spracovania dreva. V Obvodnom múzeu (Muzeum Okręgowym) v Nowom Sączi vznikol sektor ľudového priemyslu Sądeckej oblasti, v ktorom sú drevené priemyselné zariadenia fungujúce na vodný pohon, t. j. mlyny, dve píly a valcha. Vďaka rekonštrukcii, obnove a vybaveniu objektov vznikla Trasa ľudového priemyslu a remesiel na Orave, ktorá spája múzeum v Zubrzyci Górnej s partnerskými múzeami. Usporiadala sa konferencia a edukačné semináre. Podarilo sa tiež vydať vedecko-populárnu publikáciu a konferenčný zborník. Spolu bolo zrekonštruovaných a opravených 22 priemyselných objektov a bolo doplnené ich vybavenie.

Vedúci partner

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Zubrzyca Górna
34-484 Zubrzyca Górna
+48 18 28 52 709
biuro@orawa.eu
www.orawa.eu

Partneri projektu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie č. 7
026 01 Dolný Kubín
+421 43 58 64 780
rezervacie@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava
+421 22 04 69 114
monika.friedova@snm.sk
www.snm.sk

Múzeum oravskej dediny w Zuberecu

Brestová 850
027 32 Zuberec
+421 43 53 95 149
muzeum@zuberec.sk
www.muzeum.zuberec.sk

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Jagiellońska 56
33-300 Nowy Sącz
+48 18 44 37 708, 18 44 37 865
sekretariat@muzeum.sacz.pl 
www.muzeum.sacz.pl

Galéria

Film

Webová stránka projektu:

http://przywiejskiejdrodze.eu/

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová