Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie
Głównym celem projektu parasolowego jest zapewnienie warunków dla realizacji mikroprojektów, które w innowacyjny sposób pogłębiają współpracę i rozwój polsko-słowackiego pogranicza. Partnerzy realizują zadania z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Działania są prowadzone na Podkarpaciu i w Kraju Preszowskim.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wymiana zabytków ruchomych i muzealiów
Rozpoczęcie projektu
17-02-2016
Zakończenie projektu
31-12-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0001/16-02
Budżet kwalifikowalny
7 844 248,94 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
6 667 611,52 EUR

Partner wiodący

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
+48 17 85 25 205
sekretariat@karpacki.pl
www.karpacki.pl

Partnerzy projektu

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 51 70 81 903
predseda@vucpo.sk
www.vucpo.sk

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe