Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem
W Europie zaprojektowano sieć tras rowerowych o znaczeniu ogólnoeuropejskim - EuroVelo. Szlaki przecinają całą Europę z północy na południe i z zachodu na wschód. Łączna długość proponowanych tras to 65 500 km. W ramach tego projektu powstanie ponad 28 kilometrów trasy prowadzącej z Muszyny do Mniszka nad Popradem. Oprócz tego powstaną kładki, miejsca wypoczynku, a kolejne kilometry tras zostaną oznakowane.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ścieżki rowerowe
Rozpoczęcie projektu
01-07-2018
Zakończenie projektu
30-11-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0111/17-00
Budżet kwalifikowalny
3 212 315,8 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 730 468,41 EUR

Sukcesy projektu

Działania projektowe: Projekt wpisuje się w ogólnoeuropejskie działania Eurovelo. Finalnym skutkiem jest stworzenie kilkunastu transgranicznych tras obejmujących wielkie połacie Europy. W ramach tego projektu powstał odcinek trasy rowerowej pomiędzy gminami Muszyna i Mníšek nad Popradem (28,11 km). Na trasie partnerzy zbudowali 2 kładki przez rzekę Poprad. Oprócz tego oznakowano odcinek drogi o małym natężeniu ruchu, który łączy dolinę Popradu z Preszowem o długości 72 km. W ramach projektu powstały dwie sfery odpoczynku oraz Centrum Informacji Turystycznej w Sulinie.

Skutki długofalowe: Możliwość podróży rowerem na „drugą stronę” będzie okazją do zapoznania się z atrakcjami, historią czy kulturą sąsiadów, które jeszcze bardziej zachęcą do poznania przygranicznych terenów. Dzięki temu wzrośnie zrozumienie i świadomość, jak wiele łączy mieszkańców. Działania te przełożą się na wspólne realizowanie spotkań, wydarzeń, wymianę handlową, zwiększenie mobilności mieszkańców a także na zawiązywanie przyjaźni i relacji osobistych.

Partner wiodący

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
gmina@muszyna.pl
www.muszyna.pl

Partnerzy projektu

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 91 72 08 100
riaditel@severovychod.sk
www.severovychod.sk

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Obchodná 1108/1
064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 49 21 311
obecsarjastrabie@slnet.sk 
www.lrz.sk 

Film

Materiały

Strona internetowa projektu:

www.eurovelo11.sk

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe