Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim
Projekt zakłada opracowanie, publikację i upublicznienie zaleceń metodyczno-dydaktycznych do realizacji warsztatów typu GAME JAM na kierunkach związanych z projektowaniem gier i multimediami. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby edukacji związane z szybkim tempem zmian technologicznych, a także niedostosowaniem metod dydaktycznych do aktualnych wymagań rynku pracy. W ramach projektu zaplanowano opracowanie zaleceń dydaktycznych dla tej metody pracy poprzez m.in. przeprowadzenie dwóch cykli wspólnych warsztatów GAME JAM dla grup studentów z Polski i Słowacji oraz konsultacje z ekspertami i przedstawicielami z branży multimediów. Podsumowaniem projektu będzie konferencja i udostępnienie zdigitalizowanej publikacji zaleceń dydaktycznych dla metody GAME JAM.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
01-10-2019
Zakończenie projektu
30-09-2022
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-24-0181/18
Budżet kwalifikowalny
315 478,20 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
268 156,47 EUR

Sukcesy projektu

W ramach projektu zaplanowano opracowanie zaleceń dydaktycznych dla tej metody pracy dydaktycznej poprzez: przeprowadzenie dwóch cykli wspólnych warsztatów GAME JAM dla grup studentów z Polski i Słowacji (1 w Zilinie i 1 w Cieszynie);spotkania studyjne; konsultacje z ekspertami i przedstawicielami z branży multimediów oraz ankiety studentów. Podsumowaniem projektu będzie konferencja i udostępnienie zdigitalizowanej publikacji zaleceń dydaktycznych dla metody GAME JAM. Publikacja ta może stać się podstawą dla dalszej współpracy naukowej i dydaktycznej uczelni pogranicza oraz innych ośrodków kształcenia w branży nowych technologii. 

 

Partner wiodący

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bankowa 12
40-007 Katowice
+48 32 35 92 222
info@us.edu.pl
www.us.edu.pl

Partnerzy projektu

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
+421 41 51 35 001
rektor@uniza.sk
www.uniza.sk

Lokalizacja projektu