Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
MikroINTERREG - edu PL-SK
Projekt Parasolowy umożliwi mikrobeneficjentom łatwy i bezpośredni dostęp do realizacji mikroprojektów, które w innowacyjny sposób przyczynią się do poprawy jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej, zapobiegając wyludnianiu się pogranicza w szczególności odpływowi ludzi młodych oraz w wieku produkcyjnym przez dostosowanie systemu edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców z obszaru wsparcia.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
17-02-2016
Zakończenie projektu
31-12-2022
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-24-0003/16
Budżet kwalifikowalny
1 165 151,98 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
990 379,08 EUR

Sukcesy projektu

Rezultaty projektu parasolowego wpisują się wprost w rezultaty Programu. Zrealizowane mikroprojekty rozwiną potencjał edukacyjny pogranicza, przyczynią się do podniesienia jakości usług z zakresu edukacji, czym zwiększą zadowolenie osób z nich korzystających. Realizowane mikroprojekty w ramach Projektu Parasolowego przyczynią się m. in. do dostosowania systemu edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców z obszaru wsparcia, co bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźnika rezultatu w programie.

Partner wiodący

Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej

Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 48 88 926
biuro@euroregion-beskidy.pl
www.euroregion-beskidy.pl

Partnerzy projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Lokalizacja projektu