Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Wdrażanie mikroprojektów z zakresu edukacji w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie
Polsko-słowackie pogranicze obok walorów kulturowo-przyrodniczych, unikatowego środowiska naturalnego i wielowiekowej tradycji charakteryzuje się także słabymi stronami, z czego jednym z istotniejszych czynników wpływających na tę słabość to silna migracja młodych osób w poszukiwaniu pracy do silniejszych ośrodków, leżących poza obszarem wsparcia. Taki stan rzeczy spowodowany jest głównie sytuacją ekonomiczną oraz brakiem perspektyw na przyszłość. Pomimo istnienia na pograniczu wielu szkół wyższych zauważyć należy, iż placówki te nie wyróżniają się najwyższym poziomem nauczania, co z kolei stanowi zagrożenie dla jakości nauczania. Z drugiej jednak strony, pogranicze cechuje potencjał demograficzny, którego odzwierciedleniem jest stosunkowo młody wiek społeczności lokalnej. Potencjał ten, stanowi wyzwanie dla Programu, zwłaszcza w zakresie edukacji na poziomie kształcenia ponadobowiązkowego oraz zwiększania możliwości uczenia się przez całe życie.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
17-02-2016
Zakończenie projektu
31-12-2022
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-18-0002/16
Budżet kwalifikowalny
1 146 432,88 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
974 467,88 EUR

Sukcesy projektu

Wychodząc naprzeciw istniejącym problemom oraz wyzwaniom, konieczne jest podjęcie działań mających na celu stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy, a w konsekwencji zatrzymaniu młodych ludzi na pograniczu. Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt parasolowy, który polegać będzie na wdrażaniu małych, transgranicznych projektów (mikroprojektów) ukierunkowanych głównie na zwiększenie liczby wspólnych inicjatyw polsko-słowackich prowadzonych przez podmioty po obu stronach granic na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń. W ramach mikroprojektów planuje się działania mające na celu: transfer dobrych praktyk w zakresie wdrażania programów kształcenia, organizacji kursów i szkoleń w zakresie umiejętności potrzebnych na rynku pracy, wymianie uczniów, studentów, nauczycieli, organizacji transgranicznych programów praktyk, kursów językowych i zawodowych, wizyt studyjnych oraz wspólnych kursach kształcenia uzupełniającego oraz studiów podyplomowych dla osób pracujących.

 

Projekt parasolowy poprzez wdrożone mikroprojekty pomoże w dostosowywaniu systemu edukacji do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców z obszaru wsparcia, co w konsekwencji ma doprowadzić do poprawy sytuacji na rynku pracy na terenie pogranicza. Lepsze warunki pracy mogą być istotnym czynnikiem powodującym zatrzymanie migracji młodych ludzi do ośrodków miejskich, znajdujących się poza obszarem wsparcia. Zakłada się, iż wybrane do dofinansowania mikroprojekty przyczynią się do transgranicznej integracji kształcenia zawodowego poprzez wymianę dobrych praktyk, staży, wymiany uczniów, studentów, nauczycieli, kursy językowe, a także poprzez rozbudowę oferty edukacyjnej dla osób spoza środowisk szkolnych i akademickich.

Partner wiodący

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
+48 17 85 25 205
sekretariat@karpacki.pl
www.karpacki.pl

Partnerzy projektu

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 51 70 81 903
predseda@vucpo.sk
www.vucpo.sk

Lokalizacja projektu