Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim
Projekt parasolowy polega na merytorycznym i finansowym wsparciu realizacji mikroprojektów z dziedziny edukacji zawodowej i kształcenia ustawicznego/specjalistycznego. Realizacja mikroprojektów odbywać się będzie w środkowej części pogranicza polsko-słowackiego. W wyniku realizacji zadań we wspólnych polsko-słowackich inicjatywach lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleniach wezmą 3 522 osoby.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Uczenie się przez całe życie
Rozpoczęcie projektu
17-02-2016
Zakończenie projektu
30-06-2022
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-12-0006/16
Budżet kwalifikowalny
1 308 450,27 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 112 182,65 EUR

Sukcesy projektu

Działania mikrobeneficjentów poprawią jakość usług z zakresu edukacji zawodowej, specjalistycznej i kształcenia ustawicznego zarówno pod względem ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy, jak i wzbogacenia ich oferty i podniesienia poziomu tego kształcenia.

Partner wiodący

Związek Euroregion "Tatry"

Jana III Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 66 953
euroregion.tatry@pro.onet.pl
www.euroregion-tatry.eu

Partnerzy projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 51 70 81 903
predseda@vucpo.sk
www.vucpo.sk

Strona internetowa projektu:

http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/

Lokalizacja projektu