Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy
Projekt polega na transgranicznym transferze kompetencji oraz wprowadzeniu do edukacji zawodowej obszaru wsparcia nowoczesnych technologii dla zagrożeń środowiskowych. Opracowane zostaną nowe programy kształcenia dla techników i inżynierów zagrożeń środowiskowych na podstawie posiadanych przez uczelnie technologii. Kolejnym etapem projektu będzie przeprowadzenie szkoleń wraz z częścią praktyczną dotyczącą rozwiązywania konkretnych problemów środowiskowych.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
01-06-2019
Zakończenie projektu
31-12-2022
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-00-0182/18-00
Budżet kwalifikowalny
929 583,62 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
790 145,83 EUR

Sukcesy projektu

Skutki zmian klimatu, klęski żywiołowe i brak pracy to problemy dzisiejszych czasów. Projekt łączy nowoczesne technologie z ekologią, czuwaniem nad bezpieczeństwem i walką z bezrobociem. W ramach projektu odbywa się transgraniczny przepływ wiedzy i technologii. Uczelnie korzystają z najnowszych zdobyczy nauki. Dzięki temu opracowały nowe programy kształcenia techników i inżynierów w zakresie wczesnego wykrywania oraz zwalczania zagrożeń środowiskowych. 62 szkolenia odbywały się na uczelniach wyższych, w szkołach średnich, a także w szkołach dla dorosłych. Powstało 5 programów nauczania w zawodzie technik/inżynier zagrożeń środowiskowych dla różnych stopni kształcenia i 8 pakietów materiałów dydaktycznych.

Partner wiodący

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bankowa 12
40-007 Katowice
+48 32 35 92 222
info@us.edu.pl
www.us.edu.pl

Partnerzy projektu

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
+421 41 51 35 001
rektor@uniza.sk
www.uniza.sk

Galeria

Lokalizacja projektu