Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy
Projekt polega na transgranicznym transferze kompetencji oraz wprowadzeniu do edukacji zawodowej obszaru wsparcia nowoczesnych technologii dla zagrożeń środowiskowych. Opracowane zostaną nowe programy kształcenia dla techników i inżynierów zagrożeń środowiskowych na podstawie posiadanych przez uczelnie technologii. Kolejnym etapem projektu będzie przeprowadzenie szkoleń wraz z częścią praktyczną dotyczącą rozwiązywania konkretnych problemów środowiskowych.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
01-06-2019
Zakończenie projektu
31-05-2022
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-00-0182/18-00
Budżet kwalifikowalny
932 011,80 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
792 209,91 EUR

Sukcesy projektu

Produkty projektu:

 • 4 transgraniczne transfery technologii pomiędzy partnerami z Polski i ze Słowacji;
 • 62 szkolenia, w tym:
  • 10 szkoleń na uczelniach wyższych,
  • 10 szkoleń w szkołach ponadpodstawowych stacjonarnych,
  • 20 szkoleń w szkołach dla dorosłych,
  • 16 warsztatów dla nauczycieli,
  • 6 szkoleń praktycznych;
 • 5 programów nauczania w zawodzie technik/inżynier zagrożeń środowiskowych dla różnych stopni kształcenia,
 • 8 pakietów materiałów dydaktycznych

Partner wiodący

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bankowa 12
40-007 Katowice
+48 32 35 92 222
info@us.edu.pl
www.us.edu.pl

Partnerzy projektu

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
+421 41 51 35 001
rektor@uniza.sk
www.uniza.sk

Lokalizacja projektu