Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Tatry łączą
Głównym celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla wprowadzenia regularnego transportu publicznego między ważnymi centrami turystyki na ciągu transportowym Kraków-Zakopane – Suchá Hora – Oravice – Zuberec – Liptovský Mikuláš. Wyremontowane zostaną odcinki drogi III/2311 na Słowacji oraz drogi DW 985 w Polsce. Szczególny nacisk położono na dopasowanie parametrów dróg po obu stronach granicy, tak by były porównywalne.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
10-07-2017
Zakończenie projektu
30-09-2020
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-SK-0092/17
Budżet kwalifikowalny
5 757 121,49 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4 893 553,23 EUR

Sukcesy projektu

Długość zrekonstruowanych i zmodernizowanych dróg będzie wynosić: 12,10 km dróg regionalnych po stronie PL i po stronie SK wliczając w to 1 obiekt mostowy po stronie SK z bezpośrednim połączeniem przez granicę i połączeniem z siecią TEN-T.

Partner wiodący

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Partnerzy projektu

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Galeria

Lokalizacja projektu