Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II
Projekt jest drugim etapem przebudowy połączenia drogowego pomiędzy Pienińskimi Parkami Narodowymi. Po stronie słowackiej modernizacja obejmie drogi II/542 i II/543, które łączą się przed przejściem granicznym w Lysej nad Dunajcom i prowadzą dalej do Polski. Po stronie polskiej modernizacji poddane zostaną odcinki dróg 969 oraz 1636K. Dzięki projektowi skróceniu ulegnie czas przekraczania granicy polsko-słowackiej dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
01-11-2017
Zakończenie projektu
31-10-2020
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-SK-0091/17
Budżet kwalifikowalny
4 878 830,93 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4 147 006,26 EUR

Sukcesy projektu

Realizacja części inwestycyjnej projektu przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa, przepustowości ruchu oraz oszczędności czasu transportu. W taki sposób na drogach II/542, II/543, 969 oraz 1636K powstaną warunki do poprawienia ruchliwości infrastruktury drogowej znaczenia regionalnego na terenie przygranicza polsko-słowackiego. Przez modernizację połączenia drogowego o całkowitej długości 25,881 km osiągniemy poprawienie stanu technicznego oraz transportowego istniejących odcinków dróg oraz poprawienie podłączenia stref, centrum zabudowy oraz centrum gospodarczych do infrastruktury wyższej klasy skierowanej do korytarzy TEN-T. To będzie korzystnie wpływać na poprawienie przepustowości ruchu oraz oszczędność czasu transportu. Modernizacją oświetlenia, przebudową chodników, realizacją miejsc postoju, instalacją barier oraz poręczy, słupów kierunkowych, znaków poziomych oraz pionowych oraz uzupełnienie elementów bezpieczeństwa we wsi Červený Kláštor dojdzie do poprawienia bezpieczeństwa ruchu.

Partner wiodący

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700
sucpsk@sucpsk.sk
www.sucpsk.sk

Partnerzy projektu

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Powiat Nowotarski

Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 61 320
sekretariat@nowotarski.pl
www.nowotarski.pl

Galeria

Lokalizacja projektu