Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T
Głównym celem projektu jest usprawnienie połączeń drogowych tworzących jeden ciąg komunikacyjny w Okresie Čadca i Powiecie Cieszyńskim tak, by w pełni wykorzystać powstałe w 2018 r. połączenie drogowe między oboma krajami. Prace w Wiśle, Istebnej i Okresie Čadca obejmują przebudowę i rozbudowę dróg oraz modernizację dziewięciu mostów. Dzięki projektowi skróceniu ulegnie czas podróży, polepszy się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostęp do sieci TEN-T.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
12-02-2018
Zakończenie projektu
31-10-2021
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-24-0095/17
Budżet kwalifikowalny
5 781 832,58 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4 914 557,65 EUR

Sukcesy projektu

Długość całkowita przebudowanych dróg wynosi 4 301 m; w tym w Polsce 2 644 m; na Słowacji 1 657 m.

Partner wiodący

Powiat Cieszyński

Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
+48 33 47 77 144
sekretariat@powiat.cieszyn.pl
www.powiat.cieszyn.pl

Partnerzy projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Gmina Istebna

Istebna 1000
43-470 Istebna 
+48 33 85 56 500
urzad@ug.istebna.pl
www.istebna.eu

Lokalizacja projektu