Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T
Głównym celem projektu było usprawnienie połączeń drogowych tworzących jeden ciąg komunikacyjny w Okresie Čadca i Powiecie Cieszyńskim, tak, by w pełni wykorzystać powstałe w 2018 r. połączenie między oboma krajami.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
12-02-2018
Zakończenie projektu
31-10-2021
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-24-0095/17
Budżet kwalifikowalny
5 781 832,58 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4 914 557,65 EUR

Sukcesy projektu

Projekt uzupełnił połączenia drogowe między Wisłą, Istebną i okresem Čadca. Renowacji zostały poddane ponad 2,5 km dróg w Polsce oraz ponad 1,5 km dróg na Słowacji. Dzięki rozbudowie jezdni po obu stronach granicy, a także zmodernizowaniu dziewięciu mostów, poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Objęte projektem odcinki łączą powiat cieszyński i okres Čadca z siecią TEN-T. Mieszkańcy okolicznych terenów mogą z większą łatwością poruszać się po pograniczu.

Partner wiodący

Powiat Cieszyński

Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
+48 33 47 77 144
sekretariat@powiat.cieszyn.pl
www.powiat.cieszyn.pl

Partnerzy projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Gmina Istebna

Istebna 1000
43-470 Istebna 
+48 33 85 56 500
urzad@ug.istebna.pl
www.istebna.eu

Lokalizacja projektu