Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidník, Stropkov i Jasło
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do sieci TEN-T oraz zwiększenie bezpieczeństwa, ciągłości i oszczędności czasu przejazdu na DW 993 w województwie podkarpackim oraz II 556 w preszowskim kraju. Po polskiej stronie zaplanowano modernizację nawierzchni 7,274 km drogi połączoną m.in. z remontem chodników, zatok autobusowych oraz wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Po słowackiej stronie prace obejmą odcinek o długości 7,093 km. Zaplanowano: remont mostu, modernizacje przejść dla pieszych, budowę przystanków autobusowych oraz analizę osuwiska.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
02-01-2020
Zakończenie projektu
31-05-2022
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-18-0200/19
Budżet kwalifikowalny
6 172 831,62 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5 246 906,86 EUR

Sukcesy projektu

Realizacja części inwestycyjnej projektu przyczynia się do poprawienia bezpieczeństwa, przepustowości ruchu oraz oszczędności czasu. Modernizacja odcinków dróg wpłynie na poprawę jakości infrastruktury drogowej znaczenia regionalnego na terenie przygranicznym. Zostanie ulepszony stan techniczny połączeń węzłów trzeciorzędnych i drugorzędnych TEN-T.

Partner wiodący

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Partnerzy projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700
sucpsk@sucpsk.sk
www.sucpsk.sk

Lokalizacja projektu