Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Lasy nie znają granic
Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju kształcenia transgranicznego w zakresie leśnictwa na poziomie szkoły średniej oraz opracowanie optymalnego modelu edukacji teoretycznej i praktycznej.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
01-10-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-SK-0088/16
Budżet kwalifikowalny
279 926,8 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
237 937,78 EUR

Sukcesy projektu

Działania w projekcie rozpoczęto od porównania treści kształcenia w zakresie leśnictwa na poziomie szkoły średniej w szkołach w Preszowie i Lesku. Biorąc pod uwagę wyniki analizy przygotowane zostały materiały edukacyjne do poszczególnych przedmiotów wraz z zaleceniami dla nauczycieli odnośnie metod dydaktycznych. Obie szkoły zostały także doposażone technicznymi pomocami dydaktycznymi. 

Kolejnym etapem było pilotażowe wdrożenie nowoczesnego kształcenia przedmiotów zawodowych w 3. klasie ze specjalizacją leśnictwo oraz wymiana uczniów w formie trzech 5-dniowych stażów. Ostatnim zadaniem w projekcie była ocena powodzenia i skuteczności wprowadzanej reformy treści kształcenia. Opracowane zalecenia zostały zaprezentowane gronu pedagogicznemu szkół partnerskich podczas jednodniowych warsztatów zorganizowanych w Preszowie.

Rezultaty projektu:

  • Opracowanie optymalnego modelu kształcenia dla szkół i praktyk zawodowych;
  • Model zawiera analizę porównawczą programów kształcenia, zalecenia dotyczące zmian w programach kształcenia wybranych przedmiotów zawodowych, materiały edukacyjne oraz wytyczne metodyczno-dydaktyczne.

Partner wiodący

Stredná odborná škola lesnícka

Kollárova 10
080 01 Prešov
+421 51 74 65 611, +421 51 74 65 610
slspo@slspo.sk 
www.slspo.sk

Partnerzy projektu

Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Al. Jana Pawła II 1
38-600 Lesko
+48 13 46 96 468
sekretariat@zsllesko.pl
http://zsllesko.pl/

Strona internetowa projektu:

http://zsllesko.pl/projektlasy/

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe