Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca
Głównym celem projektu było polepszenie węzłów drugorzędnych (Miasto Čadca) i trzeciorzędnych (Rajcza, Ujsoły i Milówka) z siecią TEN-T. Szczególną uwagę zwrócono na zwiększenie bezpieczeństwa drogowego oraz realizację elementów infrastruktury ułatwiających dostępność dla osób niepełnosprawnych na miejscach styku pieszych z jezdnią.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
01-01-2018
Zakończenie projektu
30-09-2019
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-SK-0094/17-02
Budżet kwalifikowalny
1 790 444,43 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 521 877,72 EUR

Sukcesy projektu

Projekt ułatwi połączenie między regionalnymi sieciami transportowymi, narodowymi ciągami transportowymi i międzynarodową siecią TEN-T. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację już istniejącej infrastruktury transportowej w Mieście Čadca i w Powiecie Żywiec, co umożliwi skrócenie czasu niezbędnego na przejazd między obszarami z obu stron granicy. W Čadcy prace inwestycyjne polegać będą na przebudowie i modernizacji dróg łączących się w mieście bezpośrednio z korytarzem międzynarodowym TEN-T. Powiat Żywiecki wykona roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej oraz rozbiórce istniejących i budowie dwóch nowych obiektów mostowych.

 

Rezultaty projektu:

  • Modernizacja 6,894 km dróg w mieście Čadca;
  • Modernizacja 1,493 km drogi 1439 S w powiecie żywieckim.

Partner wiodący

Mesto Čadca

Námestie Slobody 30 
022 01 Čadca
+421 41 43 32 302, +421 41 43 32 309
sekretariat@mestocadca.sk
www.mestocadca.sk 

Partnerzy projektu

Powiat Żywiecki

Krasińskiego 13
34-315 Żywiec
+48 33 86 05 007
starostwo@zywiec.powiat.pl
www.zywiec.powiat.pl

Lokalizacja projektu