Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca
Głównym celem projektu było polepszenie węzłów drugorzędnych (Miasto Čadca) i trzeciorzędnych (Rajcza, Ujsoły i Milówka) z siecią TEN-T. W ramach projektu dokonano modernizacji dróg łączących się w mieście Čadca bezpośrednio z korytarzem międzynarodowym TEN-T. Szczególną uwagę zwrócono na zwiększenie bezpieczeństwa drogowego oraz realizację elementów infrastruktury ułatwiających dostępność dla osób niepełnosprawnych na miejscach styku pieszych z jezdnią. W powiecie żywieckim przebudowano drogę powiatową oraz dokonano rozbiórki istniejących mostów oraz budowy dwóch nowych.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
01-01-2018
Zakończenie projektu
30-09-2019
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-SK-0094/17-02
Budżet kwalifikowalny
1 790 444,43 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 521 877,72 EUR

Sukcesy projektu

Rezultaty projektu:

  • Modernizacja 6,894 km dróg w mieście Čadca;
    Modernizacja 1,493 km drogi 1439 S w powiecie żywieckim.

Partner wiodący

Mesto Čadca

Námestie Slobody 30 
022 01 Čadca
+421 41 43 32 302, +421 41 43 32 309
sekretariat@mestocadca.sk
www.mestocadca.sk 

Partnerzy projektu

Powiat Żywiecki

Krasińskiego 13
34-315 Żywiec
+48 33 86 05 007
starostwo@zywiec.powiat.pl
www.zywiec.powiat.pl

Lokalizacja projektu