Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Wspólne działania na rzecz przywrócenia i utrzymania różnorodności biologicznej karpackich ekosystemów górskich
Obszar Karpat porastają mieszane lasy liściaste, tworzące swoiste ekosystemy górskie. Obecnie odchodzi się od tradycyjnego sposobu zagospodarowania środowiska górskiego, co powoduje zarastanie biotopów oraz ma niekorzystny wpływ na środowisko, nie ma wystarczającej ilości pożywienia dla zwierząt. Rozwiązaniem jest odpowiednia regeneracja i powrót do tradycyjnego sposobu gospodarowania. W ramach projektu górskie biotopy łąkowe będą monitorowane metodą badań botanicznych w terenie, zwierzęta będą monitorowane przy pomocy foto pułapek oraz badań parazytologicznych. Efektem będzie wymiana informacji między partnerami, wprowadzenie zasad zarządzania i realizacja specjalnej opieki ukierunkowanej na wsparcie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych pogranicza.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-02-2019
Zakończenie projektu
31-10-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-00-0096/17-00
Budżet kwalifikowalny
594 387,41 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
505 229,26 EUR

Partner wiodący

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
+421 48 43 44 111
lesysr@lesy.sk 
www.lesy.sk

Partnerzy projektu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Al. Adama Mickiewicza 21
31-120 Kraków
+48 12 63 31 336
rector@urk.edu.pl
www.urk.edu.pl

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Hlohovecká 2
951 41 Lužianky
+421 37 64 21 834
nppc@nppc.sk 
www.nppc.sk 

Film

Lokalizacja projektu