Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza
Pogranicze polsko-słowackie bogate jest w pamiątki z czasów austro-węgierskich. W wielu miejscowościach zwracają uwagę zabytki architektury, takie jak obiekty wojskowe (koszary, umocnienia), infrastrukturakomunikacyjna (dworce kolejowe) i budownictwo cywilne (budynki administracji, sądy). Podążając ich śladem z Rzeszowa do Stropkova, odtwarzamy historyczny trakt komunikacyjny „Józefinka”, który stał się inspiracją do utworzenia nowego szlaku turystycznego w regionie – „Śladami Austro-Węgier”.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
E-produkty i e-usługi
Rozpoczęcie projektu
01-05-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0036/16-00
Budżet kwalifikowalny
235 593,67 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
200 254,54 EUR

Sukcesy projektu

Projekt odtwarza historyczny szlak potocznie nazywany Józefinką (99 km po stronie polskiej, 45 km po stronie słowackiej), rozpoczynający się w Stropkowie i biegnący po stronie słowackiej przez miejsce pielgrzymek Buková hôrka i wioski: Gribov, Kožuchovce, Miroľa, Bodrudžal, Krajná Poľaná i Nižný Komárnik, a następnie po stronie polskiej przez Barwinek, Duklę, Korczynę, Strzyżów i kończący się w Rzeszowie. Klamrą tematyczną szlaku jest dziedzictwo kulturowe obszaru polsko-słowackiego pogranicza z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej, szczególnie wiążące się z obecnością armii na tych terenach. Pozostawione na terenie pogranicza zabytkowe budynki: garnizony, magazyny, kamienice, budynki użyteczności publicznej i inne stanowią unikatowe dziedzictwo kulturowe, będące jednocześnie historycznym świadectwem czasów świetności dynastii Habsburgów.

By wzmocnić oddziaływanie projektu i przywrócić mieszkańcom pogranicza pamięć i elementy wspólnej tożsamości, wdrożone są transgraniczne działania miękkie, skupione wokół myśli przewodniej szlaku: wspólne warsztaty artystyczne, prelekcje, wystawy, festiwal, rajd. By ukazać historyczny i współczesny wizerunek miast, stworzone są narzędzia IT, takie jak aplikacja mobilna „Rzeszów i Stropkov - dawniej i dziś", a także gra mobilna „Na tropach historii".

Partner wiodący

Gmina Miasto Rzeszów

Rynek 1
35-064 Rzeszów
+48 17 78 89 900
umrz@erzeszow.pl
www.erzeszow.pl

Partnerzy projektu

Mesto Stropkov

Hlavna 38/2
091 01 Stropkov
+421 54 48 68 800
mesto@stropkov.sk
www.stropkov.sk

Film

Lokalizacja projektu