Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno
Celem projektu była poprawa dostępności korytarza TEN-T poprzez odbudowę i modernizację istotnych transgranicznych odcinków sieci infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania w ramach projektu zostały umieszczone na obszarze, który ma wysoki potencjał, przede wszystkim w dziedzinie turystyki i rozwoju współpracy transgranicznej.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
03-10-2016
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-SK-0011/16-00
Budżet kwalifikowalny
7 026 016,36 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5 972 113,89 EUR

Sukcesy projektu

Po stronie słowackiej zmodernizowano 2 odcinki dróg (II/567 oraz II/575) o łącznej długości ponad 12 km, natomiast po stronie polskiej zmodernizowano odcinek drogi (DW 897) o długości prawie 7 km.
Zakres robót w projekcie po stronie polskiej obejmował przebudowę istniejącej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem poszerzeń, przebudowę zjazdów, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań z drogami gminnymi, poprawę odwodnienia drogi, przebudowę przepustów oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Po stronie słowackiej skupiono się poprawie stanu technicznego drogi (m.in. poprzez wymianę warstwy bitumicznej) oraz zmianę układu odwadniania.

Partner wiodący

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700
sucpsk@sucpsk.sk
www.sucpsk.sk

Partnerzy projektu

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Lokalizacja projektu