Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T
Przedmiotowy projekt zakłada inwestycje drogowe po stronie polskiej i słowackiej. Po stronie polskiej powstanie nowy odcinek drogi DW 992 w miejscowości Jasło. W zakresie inwestycji jest także budowa ścieżki rowerowej, chodników, oświetlenia ulicznego. Po stronie słowackiej remontowany będzie odcinek drogi między miejscowościami: Raslavice - Lopúchov - Stuľany i Stuľany – Kuková. Prace obejmują remont mostów w miejscowości Dukovce - Želmanovce i Kuková. W ramach promocji zadania zaplanowano zorganizowanie konferencji zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej prezentującej postęp prac i ich efekty.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
30-04-2018
Zakończenie projektu
31-12-2021
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-18-0093/17
Budżet kwalifikowalny
7 058 814,71 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5 999 992,48 EUR

Partner wiodący

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Partnerzy projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700
sucpsk@sucpsk.sk
www.sucpsk.sk

Lokalizacja projektu