Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T
Po stronie polskiej powstanie nowy odcinek drogi DW 992 w miejscowości Jasło. W zakresie inwestycji jest także budowa ścieżki rowerowej, chodników, oświetlenia ulicznego. Po stronie słowackiej remontowany będzie odcinek drogi między miejscowościami: Raslavice - Lopúchov - Stuľany i Stuľany – Kuková. Prace obejmują remont mostów w miejscowości Dukovce - Želmanovce i Kuková.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
30-04-2018
Zakończenie projektu
31-03-2022
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-18-0093/17
Budżet kwalifikowalny
7 674 820,23 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
6 523 597,16 EUR

Sukcesy projektu

Projekt jest realizowany jako część Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Ta sieć infrastruktury ma na celu udoskonalanie europejskiego transportu. Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Inwestycje po stronie polskiej: nowy odcinek DW 992 – budowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowa ścieżki rowerowej, przebudowa chodników, budowa przepustów, odwodnienie, dodatkowe pasy dla pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów utrzymania dróg, oświetlenie uliczne, zjazdy, przebudowa i zabezpieczenie uzbrojenia terenu, rozbiórka obiektów budowlanych kolidujących z drogą, wycinka kolidujących drzew i krzewów.

Inwestycje po stronie słowackiej: droga III/3490 - remont skrzyżowania, uzupełnienie poziomych i pionowych znaków drogowych, poprawa stanu technicznego przepustów, przebudowa muru oporowego, odwodnienie, ulepszenie systemu odprowadzania wody, zabezpieczenie przed osuwaniem się ziemi; droga III/3500 – poprawa odprowadzania wody w połączeniu z istniejącym chodnikiem, , naprawa korpusu drogi, remont obiektów mostowych, budowa i modernizacja przejść dla pieszych, przebudowa przystanków autobusowych.

Partner wiodący

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Partnerzy projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700
sucpsk@sucpsk.sk
www.sucpsk.sk

Lokalizacja projektu