Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
MikroINTERREG PL-SK
Głównym celem projektu parasolowego jest zapewnienie warunków dla realizacji mikroprojektów, które w innowacyjny sposób pogłębiają współpracę i rozwój polsko-słowackiego pogranicza, przyczyniając się do ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego obszaru.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Kampanie promocyjne
Rozpoczęcie projektu
17-02-2016
Zakończenie projektu
31-12-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-24-0004/16
Budżet kwalifikowalny
8 012 721,69 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
6 810 813,29 EUR

Sukcesy projektu

Partnerzy projektu realizują szereg działań m.in.:

  • przygotowują i aktualizują dokumenty wdrożeniowe dla mikrobeneficjentów,
  • organizują szkolenia, prowadzą konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców oraz mikrobeneficjentów
  • pomagają w nawiązywaniu partnerstw,
  • organizują nabory, ocenę i wybór mikroprojektów oraz zawierają umowy z mikrobeneficjentami,
  • zapewniają prawidłową realizację projektu parasolowego: m.in. monitorują jego realizację, przygotowują informacje nt. stanu realizacji mikroprojektów, przeprowadzają wizyty monitorujące, rozliczają wydatki ponoszone w ramach mikroprojektów oraz przekazują beneficjentom refundacje ze środków EFRR i budżetu państwa.

Istotnym działaniem jest promocja projektu parasolowego, jego efektów, jak również promocja Programu Interreg Polska-Słowacja.

Partner wiodący

Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej

Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 48 88 926
biuro@euroregion-beskidy.pl
www.euroregion-beskidy.pl

Partnerzy projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Lokalizacja projektu