Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Ocalić od zapomnienia – wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza
Zapomniane cmentarze odzyskują należyty blask! Sękowa i Niżna Polianka zdecydowały się objąć opieką zaniedbane nekropolie z czasów I wojny światowej. Działania projektowe nie tylko otoczą troską miejsca warte pamięci, ale także zapewnią integrację treści historycznych i aktualnych wspólnego dziedzictwa pogranicza.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-01-2021
Zakończenie projektu
31-12-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0159/17-00
Budżet kwalifikowalny
2 227 974,24 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 893 778,08 EUR

Sukcesy projektu

Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy Sękowej i Niżnej Polianki w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowego. Dzięki zaplanowanym działaniom kilkanaście nekropolii z okresu I wojny światowej zostanie poddanych koniecznej renowacji. Oprócz tego powstanie edukacyjny park historyczny w Siarach.

Działania projektowe w takim wymiarze będą miały wielorakie cele. Dziedzictwo kulturowe pogranicza zostanie należycie utrwalone. Cmentarze wojenne zyskają oznakowanie, co tym samym poprawi ich edukacyjny wymiar. Jednym ze skutków projektu jest też wzrost zainteresowania ofertą turystyczną obszaru. Pomogą w tym materiały informacyjno-promocyjne, takie jak wspólna strona internetowa, publikacje, wydarzenia i towarzyszące im gadżety.  

Partner wiodący

Gmina Sękowa

Sękowa 252
38-307 Sękowa
+48 18 35 18 016

Partnerzy projektu

Obec Nižná Polianka

Nižná Polianka 47
086 36 Nižná Polianka  
+421 54 47 99 128
sekretariat@obecniznapolianka.sk
www.obecniznapolianka.sk

Lokalizacja projektu