Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap 3
Projekt jest trzecim etapem przebudowy połączenia drogowego pomiędzy Pienińskimi Parkami Narodowymi. Jego realizacja ułatwi dotarcie na pogranicze i poruszania się po nim, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdów do Pienińskich Parków Narodowych poprzez połączenie po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stronie polskiej z drogą krajową nr 7.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
01-01-2022
Zakończenie projektu
31-12-2022
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-12-0201/19-03
Budżet kwalifikowalny
3 479 875,31 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 957 893,93 EUR

Sukcesy projektu

Realizacja głównej części projektu wymagała: po stronie słowackiej modernizacji drogi II/543 Hniezdne – Spišská  Stará Ves, między miejscowościami Hniezdne – Kamienka, która przez przejście graniczne Łysa Polana przechodzi do Polski; po stronie polskiej modernizacji odcinków DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz oraz DP1638K Krośnica-Sromowce Niżne.

W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze zmieniono również warstwę ścieralną jezdni oraz zmodernizowano urządzenia odwadniające.

Dzięki modernizacji wybranych odcinków dróg poprawił się komfort dojazdów do pracy i stworzono lepsze warunki dla inwestorów. Realizacja projektu przyczyniła się również do skrócenia czasu przejazdów, co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji spalin i pyłów.

Partner wiodący

Powiat Nowotarski

Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 61 320
sekretariat@nowotarski.pl
www.nowotarski.pl

Partnerzy projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700
sucpsk@sucpsk.sk
www.sucpsk.sk

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Lokalizacja projektu