Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Poprawa dostępu do sieci TEN-T poprzez modernizację dróg obszaru Podhala i powiatu Tvrdošín
Głównym celem projektu było wzmocnienie transgranicznej mobilności pomiędzy Podhalem a powiatem Tvrdošín poprzez poprawę jakości i ujednolicenie parametrów technicznych dróg połączonych z bliskimi odgałęzieniami sieci TEN-T. Dokonano rekonstrukcji i modernizacji dróg i mostów.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
03-10-2016
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-SK-0007/16-01
Budżet kwalifikowalny
5 548 797,90 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4 716 478,21 EUR

Sukcesy projektu

Szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie porównywalnych parametrów technicznych dróg po obu stronach granicy – szerokości i nośności. Po stronie polskiej wyremontowano jezdnię, poprawiono systemu kanalizacji deszczowej, oznakowanie poziome i pionowe drogi oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Po stronie słowackiej skupiono się na rekonstrukcji mostów oraz stabilizacji korpusu drogi przy zbiegach z ciekami wodnymi. 

Dokonano rekonstrukcji i modernizacji:

  • 11,490 km dróg regionalnych DW 957, DW 958 i DW 959 w powiecie nowotarskim,
  • 0,926 km dróg i 6 mostów na drogach II/520, III/2311 i II/584 w powiecie Tvrdošín.

Partner wiodący

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Partnerzy projektu

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Galeria

Lokalizacja projektu