Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego
Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka opracowały Transgraniczny Szlak Parków Tematycznych. Koncepcja zakłada połączenie pojedynczych obiektów po obu stronach granicy w rozbudowany szlak przyrodniczo – kulturowy. W ramach projektu m.in. powstanie amfiteatr, Bobowa wyznaczy trasy rowerowe, nowy wygląd zyskają parki i obiekty kulturalne.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
01-05-2021
Zakończenie projektu
30-04-2023
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0157/17-00
Budżet kwalifikowalny
2 096 964,41 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 782 419,67 EUR

Sukcesy projektu

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące zadania:

Gmina Bobowa w ramach zadania wykona kompleksowo amfiteatr wraz z widownią oraz zapleczem amfiteatru, całość ścieżki rowerowej na terenie kompleksu oraz wyznaczy i oznakuje nowe trasy rowerowe w ciągach dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Bobowa wraz z posadowieniem 6 tablic informacyjnych o przebiegach tras.

Nižná Polianka wykona rewitalizację zaniedbanego i niespełniającego swej pierwotnej funkcji parku. Zaplanowana jest odbudowa ogrodzenia parku w konstrukcji drewnianej krytej gontem drewnianym na podkładach betonowych o łącznej długości 87 m. W parku wykonane będą nowe nawierzchnie betonowe i brukowe a także ławki rekreacyjne. Łączna długość ciągów komunikacyjnych wyniesie 291,8 m. Całkowita powierzchnia zrewitalizowanego parku wyniesie 470 m2. Centralnym elementem parku będzie wykonana makieta drewnianego zabytkowego kościoła. Wraz z rewitalizacją parku zrewitalizowana będzie przylegająca przestrzeń publiczna wokół urzędu miejskiego Niżnej Polianki. Zdemontowane zostanie stare zdewastowane ogrodzenie, stare obrzeże chodnikowe, wykonane zostanie nowe ogrodzenie oraz strefa wypoczynku w postaci elementów małej architektury. Centralnym elementem przestrzeni będzie drewniana altana. Ponadto wykonany będzie parking oraz dojścia – ścieżki komunikacyjne dla pieszych wraz z włączeniami do istniejącego układu komunikacyjnego ze skrzyżowaniem z drogą publiczną.

Promocja i utrwalanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Beskidu Niskiego po obu stronach granicy

  • Organizacja Festiwalu Kultury Pogranicza (Bobowa i Stropkov).
  • Przygotowanie i wydanie mapy A5 związanej z realizacją projektu (Bobowa).
  • Przygotowanie gazety polsko-słowackiej, która powstanie w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej (dystrybucja na terenie wszystkich gmin partnerskich), wydawnictwa na temat historii obszaru pogranicza (Bobowa).
  • Stworzenie strony internetowej dla projektu (wszyscy partnerzy).
  • Organizacja warsztatów “Jak dzieci widzą pogranicze – warsztaty integracyjne” (Sękowa).
  • Przygotowanie systemu audio przewodnika oraz aplikację mobilną – audiobook wraz z opracowaniem treści o Kościele p.w. Św. Jakuba i Filipa w Sękowej i Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach (języki: angielski, polski, słowacki, niemiecki, rosyjski). Audiobook zostanie zainstalowany na stronie www.magurskakraina.pl i będzie publicznie dostępny (Sękowa).
  • Wydanie publikacji książkowej na temat historii obszaru pogranicza (Stropkov).
  • Zorganizowanie konferencji na rozpoczęcie i zakończenie projektu (Bobowa, Stropkov).

Gmina Sękowa w ramach projektu wykona budowę parku rekreacji obejmującą część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary oraz budowę trasy rowerowej łączącej obiekty UNESCO na terenie Gminy Sękowa tj. Kościół pw. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, Cerkiew p.w. Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach.

Miasto Stropkov w ramach projektu wykona całkowitą rewitalizację Parku Jubileuszowego, w tym: odnowienie infrastruktury, przebudowa ciągów komunikacyjnych, nowe oświetlenie parkowe oraz elementy małej architektury. Na 2 tablicach informacyjnych w parku zostaną zainstalowane historyczne zdjęcia tego miejsca, z których wiele powstało w momencie jego powstania.

Partner wiodący

Gmina Bobowa

Rynek 21
38-350 Bobowa
+48 18 35 14 300
um@bobowa.pl
www.bobowa.pl 

Partnerzy projektu

Mesto Stropkov

Hlavna 38/2
091 01 Stropkov
+421 54 48 68 800
mesto@stropkov.sk
www.stropkov.sk

Gmina Sękowa

Sękowa 252
38-307 Sękowa
+48 18 35 18 016

Obec Nižná Polianka

Nižná Polianka 47
086 36 Nižná Polianka  
+421 54 47 99 128
sekretariat@obecniznapolianka.sk
www.obecniznapolianka.sk

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe