Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina-Medzilaborce-Krosno
Zły stan infrastruktury drogowej na obszarze progranicza skutkował niską jakością połączeń transgranicznych. Projekt miał na celu połączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z siecią TEN-T, tworząc jeden ciąg komunikacyjny - nastąpiło usprawnienie połączeń przez co zwiększy się mobilność transgraniczna. W ciągu komunikacyjnym Snina –Medzilaborce – Krosno zmodernizowano 3 odcinki dróg.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
03-10-2016
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-18-0009/16-01
Budżet kwalifikowalny
4 422 330,63 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3 758 980,99 EUR

Sukcesy projektu

Rezultaty projektu:

  • Modernizacja 6,293 km drogi 1956 R w powiecie krośnieńskim;
  • Modernizacja 8,709 km dróg (III/3587 i III/3548) w preszowskim kraju.

Zakres prac po stronie polskiej obejmował m.in. wykonanie poszerzenia jezdni, wzmocnienie nawierzchni, budowę chodników i zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych, oczyszczanie rowów odwadniających i remont istniejących przepustów. Po stronie słowackiej położono nową warstwę ścieralną oraz zrekonstruowano przepusty drogowe i dwa mosty. 

Partner wiodący

Powiat Krośnieński

Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
+48 13 43 75 713
fundusze@powiat.krosno.pl
www.powiat.krosno.pl

Partnerzy projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700
sucpsk@sucpsk.sk
www.sucpsk.sk

Lokalizacja projektu