Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Modernizacja połączenia drogowego Prešov – Bardejov – Gorlice
Modernizacja połączenia drogowego Prešov – Bardejov – Gorlice
Projekt zakładał poprawę dostępności komunikacyjnej do sieci TEN-T oraz poprawę bezpieczeństwa drogowego w województwie małopolskim i kraju preszowskim. Wytypowano odcinki wymagające poprawy stanu technicznego i dokonano ich kompleksowej modernizacji.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
03-10-2016
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-00-0008/16-00
Budżet kwalifikowalny
7 048 461,05 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5 991 191,88 EUR

Sukcesy projektu

Rezultaty projektu:

  • Modernizacja 12,385 km drogi DW 977 w województwie małopolskim: w Gorlicach dokonano m.in. poszerzenia jezdni i wydzielenia pasa ruchu do skrętu, natomiast w okolicy Gładyszowa poprawiono parametry drogi, by spełniała wymogi kategorii ruchu KR3.
  • Modernizacja 8,606 km drogi II/545 w preszowskim kraju na trzech odcinkach: Raslavice – Janovce, Bardejov – Kľušov, Regetovka – Becherov oraz 2 obiekty mostowe.
  • W ramach modernizacji skorygowano parametry drogi, wzmocniono konstrukcję nawierzchni oraz wykonano oznaczenie poziome i pionowe.

Partner wiodący

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

 

 

Partnerzy projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700
sucpsk@sucpsk.sk
www.sucpsk.sk

Lokalizacja projektu